Hiya Shatadal Buke Jato Ali Ache Luke

Hiya shatadal buke
Jato ali ache luke
Tahader sukhi karo
Dharo mor aj dharo