Sudur Tumi Baroi Madhur Sudur Tomar Majhe

Sudur tumi baroi madhur sudur
Tomar majhe raje amar asha prachur