Tomar Nayana Tomar Hridaya Amare Karuk

Tomar nayana tomar hridaya amare karuk bhar
Tomar dibya charana kamale phutibo nirantar