Tomar Karma Karibo Ebar Amare Karite Dan

Tomar karma karibo ebar amare karite dan
Tomar amar majhe jeno nahi thake kono byabadhan