Aghater Par Aghat Sahiya

Aghater par aghat sahiya
Nidrita hiya uthuk jagiya
Ekiy kare habe balo taba abhilash
Tumi kripamoy kamala charane
Ei abhijog karibo kemane
Kemane karibo alik amire nash