Karuna Tomar Apar Shanti Tai Uthi Ami Jagi

Karuna tomar apar shanti tai uthi ami jagi
Prashanti sudha dao more prabhu sarba jibe ragi