Janani Amar Hasir Fuara Bhitar Bahir Asim

Janani amar hasir fuara bhitar bahir
Asim kripai bhengecho ajike maner prachir