Kanna Amar Thambena Go Kanna Amar

Kanna amar thambena go kanna amar thambena
Khelte amai paran khule dakena hai dakena