Hiyakashe Dekhte Pelam Madhur Rabir Uday

Hiyakashe dekhte pelam madhur rabir uday
Taito gahi paran bhare param pitar bijoy