Jani Nahe Addayane Nahe Tirtha Par Jyatane

Jani nahe addayane nahe tirtha par jyatane
Taba dekha pete pari shudhu hiya sukanane