Samata Chahigo Bhitar Jibane Bahir Jibane

Samata chahigo bhitar jibane bahir jibane samata
Nahi jeno chahi priyatama mama sabare damite khamata