Jante Habe Balte Habe Jiban Nahe Abhinoy

Hiya pure raje amar apurba ek ambuja
Tahar majhe birajiche mor chetanar gambuja