Aruna Swapan Aruna Jiban

Aruna swapan aruna jiban aruna maran aruna
Taha je amar param pitar asim amiya karuna