Dharar Buke Karte Habe Param Prabhur Bikash

Dharar buke karte habe param prabhur bikash
Amai jani hate habe atma tyager subas