Saphal Habe Saphal Habe Amar Sabiy Habe

Saphal habe saphal habe amar sabiy habe saphal
Jadi ami karte pari amar sakal chinta amal