Punya Lobhi Ami Tomar Punya Lobhi Punya

Punya lobhi ami tomar punya lobhi punya
Bhitar jiban rakhte habe amar maha shunya