Chup.... Amar Sabiy Karte Habe Chup Tabe

Chup chup chup chup chup amar sabiy karte habe chup
Tabe ami dekhte pabo bishwa prabhur rup