Mata Mata Mata

Mata mata mata
Saraswati mata
Karo prane shuddha
Karo mane buddha
Jibana samare
Mama antare
Dao dao mata
Asim purnata