29. Ami nil gaganer

Ami nil gaganer shubhra shashi
Sangi bangshidhar
Alor sathe kheli nachi
Mora nirantar