Asha Niye Asi Bhabe

Asha niye asi bhabe
Asha diye chale jai
Purnata maha bani
Hetha nai hotha nai