41. Bhranta tumi

Bhranta tumi bhranta
Taito sada klanta
Gaho prabhur nam
Oi je swarga dham