Diner Sheshe Jatra Sheshe

Diner sheshe jatra sheshe
Elam phire ghare
Ashar setu bhanga halo
Pran gabhire manthare