Sonar Harin

Sonar harin hiyar harin
Tibra tomar gati
Ashar pradip jwalai prane
Premer unnati

Translation

O golden deer, O psychic deer
Of my heart,
Your fast, faster, fastest speed
Kindles the hope-lamp
In my progress-love.