Sonar Harin

Sonar harin hiyar harin
Tibra tomar gati
Ashar pradip jwalai prane
Premer unnati