Achapal Pran Chahi Shudhu Aj

Achapal pran chahi shudhu aj ami achapal pran
Tahar majhare uthibe phutiya prabhu kripa aphuran