Nutan Jiban Nutan Swapan Kare More Abahan

Nutan jiban nutan swapan kare more abahan
Dhara bedanar dhara jatanar habe aji samapan