Nayan Tara nahi Chahi Chahi Hiyakasher Tara

Nayan tara nahi chahi chahi hiyakasher tara
Jiban amar maran amar habe jani bandhan hara