Param Pitar Charan Dhuti Barai Madhumoy

Param pitar charan duti barai madhumoy
Param pitar dibya ankhi asim kripamoy