Bhalobasi Tomar Nayan Bhalobasi Tomar

Bhalobasi tomar nayan bhalobasi tomar charan
Bhalobasi tomar sakal kichu taito chhuti tomar pichu pichu