Ami Nithur Barai Nithur Taito Kari Aghat Apan

Ami nithur barai nithur taito kari aghat
Apan bhebe jara dhare amar drira duhat