Tomare Tushibo Pratiti Jibane Ei Abhilash Mor

Tomare tushibo pratiti jibane ei abhilash mor
Amar majhare rahibena ar abachetanar ghor