Kothai Amar Hiya Tari Kothai Amar Hiya Majhi

Kothai amar hiya tari kothai amar hiya majhi
Ghure berai maner bane dao go dekha barek aji