Bhitar Jibane Bahir Jibane Cheyechi Haite Alal

Bhitar jibane bahir jibane cheyechi haite alal
Paribona tai haite kadapi param prabhur dulal