Chinta Sagare Dubiya Marite Chahina.. Shudhu

Chinta sagare dubiya marite chahina chahina chahina
Shudhu ei khobh taba jaya giti gahina kadapi gahina