Gabhir Shanti Bhitare Ajike Gabhir Shanti

Gabhir shanti bhitare ajike gabhir shanti
Dure bahu dure rekhechi pheliya tamasi maner bhranti