Param Pitar Adesh Jakhan Kari Ami Palan

Param pitar adesh jakhan kari ami palan
Takhan ami shikhte pari paramer chalchalan