Bahir Jagate Tomar Ushasi

Bahir jagate tomar ushasi
Bhitar jagate tomar preyasee
Bahir jagate tumi mor pita
Bhitar jagate tumi mor mita