Ghume Jagarane Madhura Swapane Nehari

Ghume jagarane madhura swapane nehari tomar chhabi
Ami haye jabo hiyar akashe pradipta ek rabi