Jedike Takai Sedike Nehari Mama Priyatama

Jedike takai sedike nehari mama priyatama nathe
Tomar bikashe sabare dakibo niyata dibase rate