Hiyar Gahane Rayecho Gopane Heri Shudhu

Hiyar gahane rayecho gopane heri shudhu ami swapane
Dibanishi ami dakibo tomai tushite jibane marane