Nahi Habo Kampita Nahi Habo Shankita Tumi

Nahi habo kampita nahi habo shankita
Tumi jadi dao go dekha
Pujbo tomai tushbo tomai
Kothai taba pada rekha