Ugrata Jani Nimnata Aspriha Jani Uchchhata

Ugrata jani nimnata
Aspriha jani uchchhata
Basanar kamanar byarthata
Prabhu pade shudhu saphalata