Pabitra Man Hridi Shatadale

Pabitra man hridi shatadale
Asan petechi baro kautuhale
Eso eso mago mukta kariya kantha chakra mor
Bandana gane maner rajani achire karibo bhor