Prane Ache Shudhu Byatha

Prane ache shudhu byatha sanchoy kichu nai
Nai adhikar nai jogyata karuna tomar chai