Praner Thakur Phute Utho

Praner thakur phute utho prane pranami tomai barebar
Chetana amar deba chetanai mile hok aji ekakar