Tomar Dekha Pelam Bale Jagat Halo

Tomar dekha pelam bale
Jagat halo madhur
Ta na hale ei abani
Kantak bhara pur