Abhayer Pade Labhiyachi Thai

Abhayer pade labhiyachi thai
Bhayer bandhan bhangiya
Hethai hothai ghuriya berabo
Bidhatar joy gahiya