Jegechi Aj Amar Hiya Bipul Harashe

Jegechi aj amar hiya bipul harashe
Bhengeche aj sakal bandhan nutan barase