Kahar Dake Urdhe Jabo Ke Amare Dibe

Kahar dake urdhe jabo
Ke amare dibe gopan dhan
Kahar puja karbo ogo
Hiya pure ami anukkhan