He Param Prabhu Kothai.. Lukaye Rahile

He param prabhu kothai kothai kothai lukaye rahile
Kemane labhibo shanti jibane kothati na kabhu kahile