Kali Mayer Gan Geye Ar Halem Ami Shanto

Kali mayer gan geye ar halem ami shanto
Taito ami habona ar kabhu patha bhranto